Vidaus tvarkos taisyklės

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJININKŲ POLIKLINIKOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.      Viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos (toliau – Poliklinika) vidaus tvarkos taisyklės parengtos pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus, priklausomai nuo poliklinikos veiklos specifikos.

1.2.      Šios taisyklės gali būti keičiamos arba papildomos pasikeitus atitinkamiems įstatymams, kitiems teisės aktams, įstaigos veikos krypčiai ar profiliui.

1.3.      Poliklinika yra Vilniaus miesto savivaldybės viešoji ne pelno siekianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti ambulatorines sveikatos priežiūros pirminio ir antrinio lygio paslaugas.

1.4.      Poliklinikos veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, nustatyta tvarka teikti gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti jų kokybę: tinkamą analizę, diagnostiką, gydymą.

1.5.      Poliklinikoje teikiamos pirminės ir antrinės  ambulatorinės sveikatos priežiūros  paslaugos pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-12-17 įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 1214.

1.6.      Poliklinika teikia ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti pagal DP 21 ,,Mokamų paslaugų teikimas ir valdymas“.

1.7.      Darbuotojai priimami į darbą Poliklinikoje LR Darbo kodekse nustatyta tvarka, pasirašius su darbdavio atstovu (Direktore) darbo sutartį.

1.8.      Poliklinikos darbuotojų pareigas bei teises reglamentuoja pareigų instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, darbo reglamentai.

1.9.       Į darbą Poliklinikoje priimamas asmuo pateikia pažymą apie sveikatos būklę. Jis yra supažindinamas su pareigų instrukcijomis ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis.

1.10.  Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuojančios bendrąją vidaus  darbo tvarką, pateikiamos pacientams susipažinti.

1.11.   Pacientas – asmuo, kuris naudojasi asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar jis sveikasis, ar ligonis.

1.12.   Paciento dokumentai – asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) ir kiti dokumentai, kuriuose aprašoma paciento sveikatos būklė, jam taikomos sveikatos priežiūros rūšys ir metodai ,saugomi poliklinikoje .

 

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į POLIKLINIKĄ TVARKA

 

2.1.      Į Poliklinikos registratūrą įstaigos darbo metu gali  kreiptis visi gyventojai, laisvai pasirinkę VŠĮ Naujininkų polikliniką ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, terapeutą, pediatrą ar kitų specialybių gydytojus), bei visi gyventojai dėl būtinosios pagalbos, nepriklausomai nuo prisirašymo vietos.

2.2.      Pirmą kartą į polikliniką besikreipiantis pacientas privalo sveikatos statistikos kabinete (102 kab.) užpildyti prašymą  gydytis pas pasirinktą gydytoją. Registracijos mokestis (1 litas) mokamas poliklinikos kasoje (1 aukšte). Registruojantis iš vienos įstaigos į kitą dažniau nei kartą per 6 mėnesius, registracijos mokestis 10 litų.

2.3.      Už ambulatorinių kortelių persiuntimus iš vienos įstaigos į kitą, pacientui pasirinkus kitą gydymo įstaigą, atsakingi sveikatos statistikos kabineto darbuotojai (101, 102 kab.) ir sekretorė-referentė (411 kab.) Ambulatorinės kortelės į kitą įstaigą persiunčiamos 3-4 dienų laikotarpyje, gavus prašymą iš gydymo įstaigos, kurią pasirinko pacientas.

2.4.      Būtinoji pagalba (LR SAM 2004-04-08 įsakymas Nr.V-208) bet kokiu atveju teikiama nemokamai, bet tik iki to momento, kai ji pasibaigia. Toliau pacientas privalo kreiptis į paties pasirinktą gydymo įstaigą.

2.5.      Įstaigoje prisirašęs pacientas privalo registratūrai pateikti asmens dokumentą: pasą, leidimą nuolat gyventi LR arba vairuotojo pažymėjimą (vaiko – gimimo liudijimą) arba paciento kodą.

2.6.       Kiekvienam pacientui registratūroje užpildoma asmens sveikatos istorijos statistinė dalis (ambulatorinė kortelė).

2.7.      Jei pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, jam gali būti suteikta mokama sveikatos priežiūros paslauga.

2.8.      Registracija pas gydytojus vykdoma planine tvarka, registratūroje išduodant apsilankymo lapelį, kuriame nurodytas kabinetas, gydytojo pavardė, priėmimo laikas. Esant reikalui, pas visus gydytojus registratūroje galima užsiregistruoti iš anksto.

2.9.      Skubos tvarka (be eilės) priimami ligoniai, kuriems reikalinga būtinoji pagalba.

2.10.  Iš registratūros užpildytus medicininius dokumentus registratūros darbuotojas nuneša į gydytojo kabinetą.

2.11.  Esant reikalui iš kabineto į kitą kabinetą medicininius dokumentus perneša medicinos darbuotojas (dokumentai pacientams į rankas neduodami).

2.12.  Po vizito pas gydytoją, ambulatorines korteles medicinos darbuotojas grąžina į registratūrą.

2.10. Pacientas tiesiogiai gali kreiptis į apylinkės vidaus ligų, vaikų ligų, šeimos gydytoją bei visus pirminio lygio specialistus, t.y. chirurgą, odontologą, akušerį-ginekologą, psichiatrą. Esant reikalui, minėti gydytojai nukreipia konsultacijai pas reikiamą specialistą. Vadovaujantis LR sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 2 dalimi, gydytojai specialistai paslaugas teikia tik pacientams, turintiems pirminio lygio gydytojo nukreipimą. Pacientams neturintiems nukreipimo, nepriklausomai nuo to, ar jie apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, specialisto konsultacija yra mokama.

2.11. Pacientai priimami apsilankymo lapelyje nurodytu laiku (leistinas laiko nukrypimas 30 min.).

2.12. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gydomi arba jiems teikiama kita sveikatos priežiūros paslauga, gavus jų sutikimą. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams ar esant gyvybei gręsiančioms būklėms.

2.13. Turintieji teisę į vaistų ir medicininės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą, pateikia dokumentą, patvirtinantį teisę į lengvatas.

2.14. Pacientai gali išsikviesti gydytoją į namus arba registruotis į priėmimą telefonu. Reikiamą informaciją apie paslaugas, konsultaciją dėl pablogėjusios sveikatos, pacientas gali gauti registratūroje arba telefonu.

3. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas,
jų teikimo tvarka

 

3.1.      Visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), valstybės ar savivaldybių biudžetų, valstybės ar savivaldybių sveikatos fondų lėšų, Poliklinikoje teikiamos nemokamai, išskyrus atvejus, kai:

–      kreipiasi darbingi, bet be svarbių priežasčių nedirbantys asmenys, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą;

–      kreipiasi asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai, kurie nėra nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai (jeigu sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka).

3.2.      Būtinoji medicinos pagalba visiems pacientams teikiama nemokamai pagal Poliklinikos direktorės įsakymą 2005-12-28 Nr. 53 ,,Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos patvirtinimo“ (parengtą pagal SAM 2004-04-08 įsakymą Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“).

3.3.      Nemokamų diagnostinių tyrimų sąrašas (turintiems siuntimą nuo gydančio gydytojo ar gydytojo specialisto)

-          laboratoriniai tyrimai (bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas, CRB arba ENG tyrimai, gliukozė kiekis kraujyje, gliukozės tolerancijos mėginys, bendro cholesterolio tyrimas, urea (šlapalas) , kalis, natris, SPA, INR (pacientams, vartojantiems skystinančius preparatus - vieną kartą per mėnesį)

-          rentgenologiniai tyrimai.

-          elektrokardiograma , spirometrija.

3.4 Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos (turintiems siuntimą nuo gydančio gydytojo ar gydytojo specialisto)

- kinezioterapija (10 procedūrų)

- fizioterapijos procedūros( 10 vnt , išskyrius  haloterapiją)

- gydomojo masažo procedūros (5 vnt)- vaikams iki 18 metų, pacientai : sergantys veido nervu uždegimu; su kompresiniu stuburo slankstelių lūžimu; persirgę insultu , jei, leidus gydytojui, nepasinaudojo reabilitaciniu gydymu stacionare arba sanatorijoje.

 

  1. 4. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS POLIKLINIKOJE

4.1.      Teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą

4.1.1.      Kiekvienam pacientui teikiama kokybiška sveikatos priežiūra. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

4.1.2.      Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

4.1.3.      Poliklinikoje gydomo paciento sąlygos ir darbuotojų elgesys su juo  neturi žeminti paciento  garbės ir orumo.

4.1.4.      Be paciento rašytinio sutikimo negalima paciento įtraukti į mokymo procesą, mokslinius ar medicinos bandymus. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą privalo parašyti vienas iš tėvų ar įstatyminis paciento atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

4.1.5.      Intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama pagal Poliklinikos direktorės patvirtintas pareigų instrukcijas, kokybės vadybos sistemos procedūras, darbo procedūras, darbo metodikas, vidaus standartus.

4.1.6.      Pacientams teikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

4.2.      Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą

4.2.1.      Poliklinika sudaro pacientams sąlygas, užtikrinančias ekonominį, komunikacinį ir organizacinį  sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslų principų bei medicinos etikos reikalavimų prieinamumą (atitiktį)  paciento reikmėms.

4.2.2.      Būtinoji medicinos pagalba pacientui teikiama neatidėliotinai, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką.

4.3.            Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos priežiūros įstaigą

4.3.1.      Pacientas turi teisę pasirinkti gydantį, tiriantį, konsultuojantį, prižiūrintį gydytoją, slaugos specialistą ar kitą medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4.4.            Teisė į informaciją

4.4.1.      Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir galimybes  pasinaudoti jomis arba apie alternatyvius jo susirgimo gydymo būdus.

4.4.2.      Pacientas informuojamas apie jį gydantį gydytoją ir slaugos darbuotoją, nurodant jų vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.

4.4.3.      Pacientas informuojamas apie Poliklinikos vidaus tvarką ir jo gydymosi režimą.

4.4.4.      Pacientas turi teisę gauti informaciją  apie savo sveikatos būklę,  ligos diagnozę, prognozę, atliekamus tyrimus ir jų rezultatus, gydymo metodus, numatomas atlikti medicinines manipuliacijas, gydymo alternatyvas,  rizikos laipsnį, galimas komplikacijas bei laukiamus rezultatus, kas gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ar tyrimo, o taip pat apie pasekmes jų atsisakius raštu pagal procedūrą ,,Informacijos teikimas pacientui ir kitiems subjektams“ formos . Informacija pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.

4.4.5.      Pacientas turi teisę susipažinti su savo sveikatos istorijos duomenimis ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar net kelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas, apie tai įrašant asmens sveikatos  istorijoje.

4.4.6.      Gydantis gydytojas privalo paaiškinti pacientui  įrašų asmens sveikatos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jei gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.

4.4.7.      Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

4.4.8.      Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, teikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

4.4.9.      Informacija pacientui neteikiama prieš jo valią, tačiau toks paciento pageidavimas turi būti aiškiai išreikštas ir apie tai  įrašyta asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje).

4.4.10.  Pacientui įstatymų numatytais atvejais išduodami reikiami dokumentai dėl jo tyrimų ir gydymosi Poliklinikoje. Už paciento prašymu išduodamą išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) mokama į poliklinikos kasą.

4.5.            Teisė atsisakyti gydymo

4.5.1.      Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia nors kita sveikatos priežiūros ar slaugos paslauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, pacientui  siūlomas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.

4.5.2.      Būtinoji (pirmoji ar skubioji) medicinos pagalba, kai pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios, o paciento gyvybei ar sveikatai gresia pavojus, teikiama ir nesant  paciento sutikimo. Tokia pagalba teikiama ir nesant paciento atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti  įrašas paciento medicinos dokumentuose, patvirtintas trijų apžiūrėjusių  gydytojų  parašais .

4.5.3.      Jeigu paciento įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą gydymui, kuris nėra skubus, o gydančiojo gydytojo nuomone, medicinos pagalbos teikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti Poliklinikos medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą kreipiasi Poliklinikos administracija ar gydantysis gydytojas.

4.5.4.      Paciento, sergančio ir psichikos liga,  gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

4.6.            Teisė skųstis

4.6.1.      Nepatenkintas Poliklinikoje teikiama sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į gydantį gydytoją, slaugos administratorę, skyriaus vedėją, įstaigos administraciją dėl pažeistų teisių, netinkamo gydymo, konfliktų su Poliklinikos darbuotojais ar kitų priežasčių.

4.6.2.      Pacientas turi teisę apskųsti Poliklinikos veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms,  teismui.

4.7.            Privataus gyvenimo neliečiamumas

4.7.1.      Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie sveikatos istorijoje rašomus pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik esant raštiškam pacientų sutikimui ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

4.7.2.      Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai.

4.7.3.      Konfidenciali informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

4.7.4.      Sutikimas nėra būtinas, jei informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

4.8.            Pacientų pareigos

4.8.1.      Laikytis Poliklinikoje nustatytos vidaus tvarkos taisyklių ir gydymosi režimo reikalavimų: lankytis pas savo pasirinktą gydytoją, gydymosi metu vartoti paskirtus vaistus, atlikti paskirtus tyrimus, gydomąsias procedūras, laikytis paskirto režimo, atvykti pakartotiniam priėmimui gydytojo nurodytu laiku.

4.8.2.      Atvykti į Polikliniką siuntime ar kitame dokumente nurodytu laiku; laiku atvykti dėl apžiūros, tyrimų ir gydymo ar jo kontrolės .

4.8.3.      Teikti gydančiajam ir slaugančiajam medicinos darbuotojui teisingą ir visą informaciją apie buvusias ligas, operacijas, vartojamus vaistus, sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo netoleravimą ir kita.

4.8.4.      Vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą  ir profilaktiką. Apie atsisakymą vartoti kuriuos nors vaistus, atlikti procedūras, tyrimus ir kita informuoti gydantįjį gydytoją (įrašant į ambulatorinę ligos istoriją pačiam pacientui )

4.8.5.      Laikino nedarbingumo metu pacientas su gydymo režimu supažindinamas pasirašytinai. Gydymosi režimo pažeidimu laikoma: neatvykimas gydytojo paskirtu laiku; nesilaikymas gydytojo nurodymų (paskirtų medikamentų nevartojimas); paskirtų procedūrų neatlikimas; atvykimas į Polikliniką neblaiviam, apsisvaiginusiam narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis.

4.8.6.      Laikytis asmens higienos reikalavimų.

4.8.7.      Savo veiksmais nežeminti Poliklinikos darbuotojų,  nepažeisti jų garbės ir orumo, gerbti  jų teises.

4.8.8.      Tausoti  bendrojo naudojimo Poliklinikos turtą.

4.8.9.      Laiku mokėti už teikiamas mokamąsias paslaugas.

4.8.10.  Už savo veiksmais Poliklinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. PACIENTŲ IŠVYKIMO  AR SIUNTIMO Į KITAS ASMENS  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

5.1.            Pacientas iš Poliklinikos įskaitos išsirašo tik savo noru pasirinkęs kitą gydymo įstaigą; suteikus būtinąją medicinos pagalbą pacientas nukreipiamas į jo pasirinktą gydymo įstaigą .

5.2.            Pacientas gali būti siunčiamas į kitą ASPĮ (stacionariniam ar reabilitaciniam gydymui) esant medicininėms indikacijoms, prieš tai informavus jį patį ar jo įstatyminius atstovus.

5.3.            Jeigu būtina patikslinti diagnozę ar gydymo taktiką, gydantis gydytojas siunčia pacientą į aukštesnio lygio konsultacines, universitetines ar specializuotas sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose teikiamos medicinos paslaugos, parašęs siuntimą. Siuntime nurodoma konsultanto specialybė, konsultacijos pobūdis, nenurodant konkrečios gydymo įstaigos. Pacientas gydymo įstaigą gali pasirinkti savo nuožiūra.

5.4.            Pacientui atsisakius vykdyti gydytojo paskyrimus ,pažeidus nustatytą gydymo ar slaugos režimą ,apie tai įrašoma nedarbingumo pažymėjime ir ambulatorinėje sveikatos istorijoje, informuojant pacientą kuo jis pažeidė režimą.

5.5.            Esant indikacijoms stacionariniam gydymui ,tačiau pacientui atsisakius vykti į stacionarinio gydymo įstaigą , gydytojas apie tai įrašo į asmens sveikatos istoriją ,o pacientas privalo pasirašyti .Šiuo atveju gydytojai privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai ,atsisakius gydymo , bei perspėti apie galimas komplikacijas.

5.6.            Jeigu pacientas pageidauja, o indikacijų konsultacijai ar stacionariniam gydymui nėra, pacientas gali kreiptis į skyriaus vedėją ar Gydytojų  Konsultacinę Komisiją.

5.7.            Išrašius pacientą iš stacionarinės gydymo įstaigos ,pastaroji privalo nustatyta tvarka atsiųsti į pirminės sveikatos įstaigą išrašą iš stacionarinio gydymo dokumentų .

 

  1. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP  POLIKLINIKOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

 

6.1.            Tiesiogiai gaunami skundai iš pacientų bei pacientų skundai, persiųsti iš Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitų institucijų, registruojami skundų registracijos žurnale.

6.2.            Skundai turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo įgalioto asmens (tokiu atveju turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas). Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

6.3.            Poliklinikos administracija, gavusi skundą, paveda jį ištirti. Jei reikia, atliekamas neplaninis vidaus auditas ir imamasi koregavimo bei prevencinių veiksmų.

6.4.            Pareiškėjas raštiškai informuojamas apie skundo tyrimo rezultatus.

6.5.            Pareiškėjas, nepatenkintas atsakymu į skundą, gali apskųsti sprendimą Sveikatos skyriui, Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

6.6.            Kilus ginčams ar konfliktams tarp Poliklinikos darbuotojų ir paciento ar jo artimųjų, pacientas ar jo artimieji kreipiasi į padalinio vedėją ar slaugos administratorę, o konflikto neišsprendęs – į Poliklinikos administraciją (direktorę, jos pavaduotojus), kuri per penkias darbo dienas privalo atsakyti į šį kreipimąsi. Jei šiuo atveju konfliktinė situacija išlieka, pacientas turi teisę kreiptis į Poliklinikos steigėją, Vilniaus teritorinę ligonių kasą, Socialinio draudimo valdybą, teismą.

 

7.  INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS  APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

 

7.1.            Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes gydymą, slaugymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali. Konfidenciali informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą, patvirtintą notaro.

7.2.            Sutikimas nėra būtinas, kai informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

7.3.      Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi, kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

7.4.            Informaciją apie paciento sveikatos būklę nustatyta tvarka teikia gydantis gydytojas, skyriaus vedėjas, direktorės pavaduotojai, direktorė.

7.5.            Informacija pacientui apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę teikiama suprantama forma paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, alternatyvaus gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neturi būti teikiama prieš paciento valią, tačiau toks paciento noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą turi būti įrašyta medicinos dokumentuose.

7.6.            Pacientui pageidaujant, pateikiama asmens sveikatos istorijos kopija (užmokant į kasą už kopijavimo paslaugas nustatytą mokestį) ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais informacijos teikimo ribojimus gydytojas įrašo sveikatos istorijoje.

7.7.            Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

7.8.            Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas, nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu, turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis siunčiamas hospitalizuoti, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.

7.9.            Telefonu informacija apie pacientą neteikiama niekam.

 

  1. SVEIKATOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

8.1.             Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo sveikatos istorijos ar kitų su jo liga susijusių  medicininių dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2.             Pacientų asmens sveikatos istorijos (ambulatorinės kortelės) originalai saugomi Poliklinikos registratūroje. Šie dokumentai ar jų kopijos gali būti pateikti kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

 

9. POLIKLINIKOS DARBO LAIKAS, DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

9.1.    Poliklinikos darbo trukmę, darbo pradžios ir pabaigos laiką nustato Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos skyrius. Administracijos ir ūkio aptarnavimo darbuotojams nustatoma 40 val. trukmės 5 darbo dienų savaitė.

9.2.    Poliklinika dirba nuo 7.00 val. iki 20.00 val. darbo dienomis. Šeštadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. Švenčių dienomis pagal nustatytą grafiką.

9.3.    Registratūros – nuo 6.30 val. iki 20.00 val. be pietų pertraukos. Registracija pas gydytojus telefonu nuo 7.00-19.45 val.

9.4.    Poliklinikos administracijos, buhalterijos, ūkio skyriaus darbo laikas pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.45 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.30, pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

9.5.    Kiekvieno darbuotojo darbo trukmė nustatoma grafikais, patvirtintais administracijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į darbo specifiką ir laikantis nustatytos darbo savaitės trukmės, kasdien 15 min. skiriama pertraukėlė, neprailginanti darbo valandų .

9.6.    Su savo darbo grafikais darbuotojai supažindinami ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jiems įsigaliojant.

9.7.    Darbuotojai dirbantys slenkančiu grafiku, pietauja laisvu nuo darbo metu.

9.8.    Darbo metu draudžiama atitraukti darbuotojus nuo tiesioginio darbo, iškviesti juos iš darbo arba atleisti nuo darbo visuomeninių bei asmeninių reikalų tvarkymui; organizuoti susirinkimus, posėdžius pasitarimus visuomeniniais klausimais.

9.9.    Darbuotojų susirinkimai, gydymo ir slaugos tarybų posėdžiai organizuojami nustatytu laiku,  vieną kartą per ketvirtį, jei reikia, dažniau (I, IV, VII, X mėnesių  paskutiniais penktadieniais 13-14 val.).

9.10. Kasmetinių atostogų suteikimo grafiką nustato administracija, suderinusi su darbuotojų pageidavimais ir skyrių vedėjų siūlymais. Atostogų grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams ne vėliau kaip tų metų sausio 31 d. ir paskelbiamas visiems darbuotojams. Sudarytą atostogų grafiką galima keisti tik išimties tvarka, suderinus pakeitimus su skyrių vedėjais ir Poliklinikos direktoriumi.

9.11. Darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą) darbuotojai privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbo vietoje. Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimą, apie tai turi pranešti darbdaviui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Darbo pažymėjimai galioja 5 metus nuo išdavimo datos arba iki darbo sutartyje nustatyto termino, jei darbuotojas priimtas pagal terminuotą darbo sutartį.

 

10. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 

10.1.        Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR SAM įsakymais, Poliklinikoje nustatomi:

10.1.1.  bendrieji reikalavimai, siekiant apsaugoti nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti;

10.1.2.  profesinės rizikos įvertinimo ir sumažinimo principai, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo tvarkos bendrosios nuostatos;

10.1.3.  darbo ir poilsio organizavimas, jaunų asmenų, nėščiųjų, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų, neįgaliųjų  darbo reikalavimo nuostatos;

10.1.4.  darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos, siekiant sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas;

10.1.5.  atsakomybės už darbuotojų saugos ir sveikatos aktų reikalavimų pažeidimus bendrieji principai;

10.1.6.  visi Poliklinikos darbuotojai mokomi, instruktuojami ir atestuojami pagal atliekamą darbo profilį, vadovaujantis Mokymo, instruktavimo ir atestavimo saugos darbe klausimais nuostatais.

10.2.        Naudojami saugos darbe dokumentai:

10.2.1.  Darbų saugos žurnalai: įvadinis Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instruktavimo registracijos žurnalas; darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instruktavimo darbo vietoje registracijos žurnalai;  nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas; saugos ir sveikatos darbe instrukcijų registracijos žurnalas.

10.2.2.  Darbų saugos ir sveikatos instrukcijos: įvadinė instrukcija; instruktavimų darbo vietoje instrukcijos pagal profesijas.Poliklinikos direktorės įsakymai veiklos klausimais: „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos  tarnybos įsteigimo, atsakingo asmens už elektros , šilumos ūkį, priešgaisrinę saugą paskyrimo“; „Dėl atsakingų asmenų už potencialiai pavojingų įrengimų saugią eksploataciją  paskyrimo“.

10.3. Medicininio patikrinimo dokumentai sveikatos patikrinimai priimant į darbą ir periodinių patikrinimų protokolai; asmens medicininės knygelės (F 048/a), kontingentų patvirtinimo pažyma .

10.4. Padalinių vadovų mokymas, atestacija: padalinių vadovų mokymo programa, žinių patikrinimo protokolai; aptarnaujančių potencialiai pavojingus įrengimus pažymėjimų kopijos.

10.5. Techninė dokumentacija: elektros įrengimų įžeminimų, varžų tikrinimo protokolai; darbo vietos higieninio įvertinimo protokolai; potencialiai pavojingų įrengimų ir darbų sąrašai.

 

  1. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

 

11.1.        Pacientų, esančių komos būsenoje, be sąmonės ir nesugebančių kontroliuoti savo veiksmų, turimus dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus bei pinigus perima registratūros darbuotojai ir registruoja daiktaraštyje, kurį pasirašo vyr. slaugos administratorius bei gydytojas. Perimti vertingi daiktai laikomi seife.

11.2.        Vertingi daiktai pacientui ar jo atstovui grąžinami gavus gydančiojo gydytojo patvirtintą raštišką prašymą. Daiktaraštyje įrašoma daiktų gavėjo vardas, pavardė, pasirašytinai. Už šio reikalavimo vykdymą  atsakinga vyr. slaugos administratorė.

11.3.        Vertingi daiktai, kurių niekas neatsiima ilgiau kaip vienerius metus, perduodami į radinių biurą, surašant atitinkamos formos aktą.

  1. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

12.1.        Poliklinikos  darbuotojai privalo dirbti dorai ir sąžiningai; laikytis nustatytos darbo drausmės ir tvarkos (laiku ateiti į darbą, visą darbo laiką skirti darbui, laiku ir tiksliai vykdyti Poliklinikos ir skyriaus administracijos potvarkius ir kt.); griežtai laikytis pareigų instrukcijų, saugumo technikos, darbo higienos, priešgaisrinės apsaugos taisyklėse bei instrukcijose išdėstytų reikalavimų; patvirtintų  darbo standartų ir metodikų; nenusižengti medicininės etikos ir deontologijos principams. Vadovaujantis LR Gydytojo medicinos praktikos įstatymo 18 str., LR Slaugos praktikos įstatymo 12 str., Poliklinikos medicinos darbuotojo profesinė pareiga yra laikytis medicinos (profesinės) etikos reikalavimų.

12.2.        Suprasti kiekvieną pacientą, asmenį kaip unikalų individą įvairiomis jo gyvenimo situacijomis; pacientus, kuriems dėl jėgų, valios, žinių stokos ar socialinių aplinkybių reikia pagalbos sveikatai palaikyti ir atgauti arba paramos, kai artinasi mirtis.

12.3.        Darbuotojai, atliekantieji asmens duomenų tvarkymo veiksmus informacinėse sistemose, turi saugoti paciento asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, sudarydami su duomenų valdytoju duomenų tvarkytojo sutartis.

12.4.        Išmanyti ir orientuotis į šiuos pagrindinius medicinos ir slaugos etikos, deontologijos principus ir reikalavimus:

Gailestingumo principas. Įžvelgti ir suprasti žmogaus kančią negalios metu, bet kokioje situacijoje stengtis kaip įmanoma jam padėti.

Nepakenkimo principas. Gydant ir slaugant nesuteikti pacientui ir jo artimiesiems papildomo skausmo ir kančių, neįžeisti jų orumo, gerbti individualias asmens vertybes, įpročius. Privalu užtikrinti pacientui saugumo jausmą.

Turi būti sudaroma galimybė atviram pokalbiui. Asmeninę paciento informaciją Poliklinikos darbuotojai privalo laikyti paslaptyje, neskleisti jos. Informacija apie pacientą gali būti atskleista tik įstatymais nustatytais atvejais, arba kai tokią informaciją būtina suteikti kitam medicinos personalui, kuris tiesiogiai susijęs su paciento sveikatos priežiūra.

Autonomijos principas. Poliklinikos darbuotojai privalo gerbti žmogaus pasirinkimo ir apsisprendimo teisę, jei tai negresia paciento gyvybei ir nenusižengiama deontologijos reikalavimams.

Lygybės principas. Rasė, tautybė, amžius, politinė ar socialinė padėtis ir įsitikinimai negali turėti įtakos diagnostikai, gydymui, reabilitacijai, slaugai, jų kokybei.

Teisingumo principas. Poliklinikos darbuotojai neturi teisės dėl subjektyvių priežasčių teikti pirmumo kai kuriems pacientams. Jei nėra galimybių gydyti ir slaugyti visų vienodai, sprendimai turi būti grindžiami Medicinos etikos komisijos priimtomis nuostatomis.

Empatijos principas. Poliklinikos darbuotojai privalo įsijausti į kito asmens emocinę būklę.

12.5. Poliklinikos darbuotojai privalo gebėti:

–      integruoti ir taikyti medicinos, gamtos, etikos, psichologijos bei socialinių mokslų žinias bei remtis jomis;

–      atsakingai bendradarbiauti su pacientu, jo šeima ir su sveikatos priežiūros sistemos profesionalais, kitomis institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių sveikatai, siekti bendrų tikslų žmogaus sveikatos labui;

–      aiškinti medicinos ir slaugos tikslus, medicinos darbuotojų vaidmenį bei funkcijas, gerinant gyventojų sveikatą;

–      bendradarbiauti su kitais Poliklinikos bei kitų institucijų darbuotojais, kurie rūpinasi gyventojų sveikata;

–      kvalifikuotai teikti diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, prevencines ir slaugos paslaugas;

–      padėti mirštantiems bei jų artimiesiems;

–      dirbti sistemingai, kūrybiškai, laikytis etikos taisyklių;

–      laikytis gydytojams, slaugos ir laboratorinės diagnostikos specialistams nustatytų galiojančių medicinos normų reikalavimų.

12.6  Atsakomybė. Poliklinikoje pirminės ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros                                     grandies padaliniuose dirbantys gydytojai už jiems priklausančių funkcijų vykdymą, taip pat už teisių viršijimą traukiami drausminėn, materialinėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn nustatyta tvarka.

12.7 Vidurinysis medicinos personalas ir jam prilyginti specialistai, dirbantys diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, bei jaunesnysis medicinos personalas, už savo veiksmus, profesines, etikos klaidas, pacientams padarytą žalą atsako pagal LR įstatymus.

12.8 Laikyti tvarkingą ir švarią savo darbo vietą. Taip pat dera rūpintis švara ir tvarka Poliklinikos patalpose ir teritorijoje.

12.9  Laikytis bendrabūvio - savo veikla ar neveiklumu netrukdyti kitiems darbuotojams kokybiškai atlikti savo pareigą.

12.10  Imtis priemonių, kurios pašalintų priežastis ar susidariusias sąlygas, trukdančias normaliai dirbti, keliančias grėsmę pacientų ir darbuotojų sveikatai ar gyvybei, įstaigos turtui. Negalint to atlikti, privalu apie tai kuo skubiau pranešti skyriaus ar įstaigos administracijai.

12.11 Periodiškai ir laiku tikrintis savo sveikatą. Medicininės apžiūros apimtį ir periodiškumą, o taip pat kontingentą, kuriam privalu tai daryti, reglamentuoja galiojančios taisyklės.

12.12 Darbuotojai, be pateisinamų priežasčių laiku nepasitikrinę sveikatos, gali būti nušalinti nuo darbo.

12.13 Darbuotojų pareigos neapsiriboja čia išvardytomis taisyklėmis. Jas nusako taip pat medicinos profesinių pareigų nuostatai, tarifiniai kvalifikaciniai darbų bei profesijų žinynai, techninės taisyklės, pareiginės instrukcijos ir nuostatai, patvirtinti nustatyta tvarka, direktorės įsakymai, skyriaus administracijos nurodymai, kokybės vadybos sistemos procedūrų, darbo procedūrų aprašymai  ir kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

12.14 Poliklinikos darbuotojai naudojasi visomis teisėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos darbo įstatymuose, juos papildančiuosiuose aktuose ir komentaruose.

12.15Draudžiama šias teises ignoruoti ar riboti.

 

13 baigiamosios nuostatos

13.1.        Šios Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos:

- Visiems Poliklinikos darbuotojams. Visi darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis, jų papildymais ir pakeitimais pasirašytinai atitinkamos formos registracijos žurnale.

- Poliklinikos pacientams.

13.2.        Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklės paskelbiamos įstaigoje viešai.

 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJI ĮSTAIGA NAUJININKŲ POLIKLINIKA
DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL VŠĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKOS DIREKTORIAUS 2013M. KOVO 13 D.ĮSAKYMO NR.ĮV-9 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NAUJININKŲ POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015-11-11  Nr. ĮV-65
Vilnius

1. Pakeičiu VšĮ Naujininkų poliklinikos ( toliau –Poliklinika) vidaus tvarkos taisykles, patvirtintas Poliklinikos direktoriaus 2013m. kovo 13 d. įsakymu Nr.ĮV-9
„Dėl viešosios įstaigos Naujininkų poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ naujais 12.15 ir 10.6. punktais:

1.1. papildau 12.15. papunkčiu

12.15. Poliklinikos darbuotojams poliklinikos patalpose ir jos teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti,
vartoti alkoholinius gėrimus ar poliklinikos patalpose laikyti alkoholinius gėrimus, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
Kilus pagristam įtarimui dėl darbuotojo blaivumo ar jo apsvaigimo, įstaigos administracijos sprendimu, atsakingas patikrina darbuotojo blaivumą alkotesteriu ar išduoda siuntimą patikrinti blaivumą
Vilniaus priklausomybės ligų centre. Darbuotojo atsisakymas pasitikrinti blaivumą užtraukia administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 41.12  str.
Darbuotojo buvimas darbe neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 235 str. 2 d. 8 p., traktuojamas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu,
sąlygojančiu darbo sutarties nutraukimą be įspėjimo.

1.2. papildau 10.6. papunkčiu:

10.6. Poliklinikoje įvykus incidentui, tai su darbu susijusiam įvykiui, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos sveikatai nepraranda darbingumo,
turi nedelsiant pranešti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistei Virginijai Buruckaitei. Incidentas turi būti užregistruotas Incidentų registravimo  žurnale. Incidentai, 
kurių aplinkybės gali pasikartoti ir sukelti darbuotojų sveikatai sunkius padarinius nuodugniai tiriami, nustatant incidento priežastis bei  numatomos priemonės panašiems atvejams išvengti.
Ištirto incidento tyrimo rezultatas įforminamas laisvos formos aktu.

2. Įpareigoju:

2.1. Padalinių vadovus supažindinti savo skyriaus darbuotojus su Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimais ir visus VšĮ Naujininkų poliklinikos darbuotojus vadovautis šia tvarka.
Apie taisyklių pakeitimus  paskelbti poliklinikos internetiniame puslapyje.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu saugos ir sveikatos specialistei Virginijai Buruckaitei.Direktorė Vilija Kristina Židonienė

banner banner banner banner

VšĮ NAUJININKŲ POLIKLINIKA | Dariaus ir Girėno g. 18, LT-02169 Vilnius | Kodas Juridinių asmenų registre 124243990 | AB Swedbank | A. s. LT417300010002461178 | Faks. (8 5) 216 6830 | Administracijos tel. (8 5) 216 4435 | Registratūros tel. (8 5) 216 4437, (8 5) 216 4438 | El. paštas naupol@gmail.com

© 2018. Visos teisės saugomos