Asmens duomenų valdytojas  ir tvarkytojas

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, juridinio asmens kodas 124246043, buveinės adresas: V. Sirokomlės g. 8 Vilnius, LT-11200, tel. numeris 8 5 2606716, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., internetinė svetainė: www.nvpoliklinika.lt (toliau – Poliklinika) yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas. Poliklinika bendruosius asmens duomenis bei  specialiųjų kategorijų asmens duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.2016/679  dėl fizinių asmenų 95/46/EB

Poliklinikos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas

Alicija Burbo

Sirokomlės g. 8 Vilnius, LT-11200, tel. numeris 8 5 2606716, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Poliklinikos tvarkomų duomenų subjektų asmens duomenų kategorijos:

Pacientų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

Bendrosios kategorijos asmens duomenys – vardas, pavardė, lytis, šeiminė padėtis, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, elektroninės asmens sveikatos istorijos identifikacinis numeris, darbovietės pavadinimas, pareigos, mokslo įstaiga ir kiti duomenys.

Specialiosios paskirties asmens duomenys - asmens sveikatos duomenys,  duomenys apie gydymą: diagnozių sąrašas, apsilankymų pas sveikatos priežiūros specialistus aprašymai ir išvados, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas, siuntimai konsultacijai, tyrimams ir kiti duomenys.

Kandidatų į laisvas darbo vietas duomenų kategorijos: visa informacija, kurią asmenys nurodo gyvenimo aprašymuose.

Darbuotojų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

vardas, pavardė, lytis, šeiminė padėtis, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, pareigos, mokslo įstaiga, licencijos numeris ir kiti duomenys.

 

Asmens duomenys tvarkymo tikslai:

 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir apskaita;
 • Registracija prie Poliklinikos;
 • Išankstinė registracija internetu ir telefonu;
 • Pacientų skundų nagrinėjimas pagal Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymą;
 • Priminimas apie vizitą ar apie poreikį atlikti periodines paslaugas;
 • Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas;
 • Prašymų, užklausų, neteisminių ir teisminių pretenzijų/ skundų susijusių su Poliklinikos veikla nagrinėjimas;
 • Vaizdo stebėjimas bei patekimo į Poliklinikos patalpas kontrolė ir valdymas, siekiant užtikrinti asmenų ir turto saugumą;
 • Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę
 • Finansinių operacijų atlikimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas ir valdymas, įsiskolinimų valdymas;
 • Santykių su draudimo bendrovėmis palaikymas;
 • Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (interneto svetainė, socialinės paskyros ir pan.) valdymas;
 • Dirbančiųjų profesinės rizikos sąlygomis sveikatos, vairuotojų ir kitų profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
 • Nuotolinis sveikatos priežiūros paslaugų teikimas telefonu ar kitomis el. komunikacijos priemonėmis.

Bendrųjų kategorijų asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • Duomenų subjekto sutikimu;
 • Vykdant Poliklinikai taikoma teisinė prievolė;
 • Vykdant užduotį viešojo intereso labui;
 • Sutarties vykdymas arba pasiruošimas sutarčiai vykdyti;
 • Siekiant įvykdyti sutartis, kurių šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
 • Siekiant teisėtų Poliklinikos arba trečiosios šalies interesų.

 

Specialių kategorijų asmens duomenis tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • Kai tvarkyti duomenis būtina, kad poliklinika arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
 • Duomenų subjektui sutikus, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 ir kitų teisės aktų patvirtintais terminais; teisės aktuose nesant nustatytų duomenų saugojimo terminų, duomenys saugomi tol, kol duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų Poliklinikos ar duomenų subjektų tikslų. Vaizdo stebėjimo duomenis Poliklinika saugo į darbo dienas. Registratūros telefoninių pokalbių įrašai saugomi š mėnesius.

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis

Asmens duomenis Poliklinika gauna iš paties duomenų subjekto, duomenų subjekto atstovo/ų, iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių Poliklinikos veiklos vykdymui reikalingą informaciją ir turinčių teisę tokią informaciją pateikti Poliklinikai.

Asmens duomenys teikiami:

Asmens duomenis Poliklinika teikia Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, valdančioms valstybės registrus ir informacines sistemas, Poliklinikos veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Polikliniką įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai. Prireikus teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti teikiami kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, draudimo bendrovėms, teismams, teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms.

 

Poliklinika naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pvz. trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, naudojamų dokumentų valdymo sistemų administravimo paslaugomis ir pan.), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas

 • Teisė gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą – turite teisę gauti poliklinikos patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome Jūsų duomenis, o tvarkymo atveju galite reikalauti pateikti informaciją apie tai, kokius duomenis tvarkome.
 • Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis – Jūs turite teisę gauti iš poliklinikos informaciją apie tai, kokius Jūsų duomenis poliklinika tvarko, duomenų šaltinius, kokiais tikslais tvarkomi, kam perduodami duomenys, kiek laiko duomenis saugome (galite prašyti pateikti poliklinikos tvarkomų Jūsų asmens duomenų kopijas, išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves).
 • Teisė reikalauti ištaisyti ar papildyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis.
 • Teisė reikalauti ištrinti tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam) arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) – reikalauti ištrinti duomenis galite, jeigu jie jau nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi, arba kai atšaukiate savo sutikimą, o duomenys buvo tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu, arba kai nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi, arba kai duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba neteisėtai. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad šia teise pasinaudoti negalėsite, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas: laikantis poliklinikai privalomų teisės aktais nustatytų teisinių prievolių, kuriomis reikalaujama tvarkyti duomenis; ar Jūsų duomenys tvarkomi dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje; ar archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais, statistiniais tikslais; ar juos tvarkome siekiant pareikšti, vykdyti, ginti teisinius interesus.
 • Teisė apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą – teisė prašyti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas galite šiais atvejai: kai ginčijate duomenų tikslumą (kol poliklinika patikrins Jūsų duomenų tikslumą); kai duomenys tvarkomi neteisėtai, ir nepageidaujate, kad jie būtų ištrinti; kai poliklinikai Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau jų reikia Jums, kad pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; kai prieštaraujate duomenų tvarkymui, viešo ar teisėto intereso pagrindu, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – mums pateikus Jūsų asmens duomenis, ta apimtimi kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas ar sutarties vykdymas, turite teisę gauti susistemintus, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu. Galite prašyti, kad poliklinika Jūsų turimus duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma. Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu- kai Jūsų duomenys tvarkomi viešojo intereso tikslais ar teisėto intereso pagrindais, Jums nesutikus Jūsų duomenų netvarkysime, išskyrus atvejus, jeigu galėsime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, ar siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimu. Tais atvejais, kai Jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, o Jūs pareiškiate dėl to prieštaravimą, Jūsų duomenys šiuo pagrindu nebus tvarkomi. Tais atvejais, kai Jūsų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindais, Jūs galite savo sutikimą atšaukti bet kuriuo metu.
 • Teisė pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, Jūs galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: L. Sapiegos g. 17, Vilnius el.paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.). 

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į polikliniką žodžiu arba raštu – pateikdami prašymą asmeniškai, paprastu paštu adresu V. Sirokomlės g. 8 Vilnius,  ar elektroninėmis priemonėmis – el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Jeigu kreipiatės žodžiu, turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarę, savo teisių negalėsite įgyvendinti.

Jeigu dėl savo teisių įgyvendinimo kreipiatės raštu, pateikdami prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Taip pat informuojame, kad poliklinika gali atsisakyti nagrinėti Jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas bus akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn